Geografija

Geografija

Geografija

GEOGRAFIJA

Оpština Zubin Potok zauzima severozapadni periferni položaj Kosova i Metohije 42.54°N / 20.41°E. U odnosu na svoje bliže okruženje, ovo područje pripada Ibarskom Kolašinu lociranim u dolini gornjeg Ibra, između Rogozne na severu i Mokre Gore na jugu, odnosno Ribarićke klisure na zapadu i sela Čabra na istoku. Administrativne granice opštine čine opštine Novi Pazar i Tutin na severozapadu, opštine Istok i Srbica na jugu i Opština Kosovska Mitrovica na istoku. Prostor opštine predstavlja manju prirodno-geografsku celinu u sklopu planinsko-kotlinske oblasti južne Srbije, sa nadmorskom visinom 560-1700 m i površinom od 335 km2. Područje opštine u morfografskom pogledu ima brdskoplaninski karakter, pri čemu je reljev raščlanjen dubokim rečnim dolinama sa sledećim geomorfološkim celinama: aluvijalna ravan Ibra, područje Rogozne i područje Mokre Gore.

Aluvijalna ravan Ibra svojim položajem preseca područje opštine, gotovo po sredini. U gornjem delu ima oblik klisure, sa veoma strmim stranama iznad kojih se pružaju dva terasasta platoa na visini od 780 m i 720-730 m. Nizvodno od naselja Gazivode ima blaže strane sa izraženim rečnim terasama. Kod naselja Pridvorica ova dolina prelazi u aluvijalnu ravan širine 800 m. Aluvijalnu ravan karakterišu metamorfne stene, šljunkovi i peskovi kao posledica fluvijalne i glacijalne erozije. Neogeni sedimenti metohijskog basena kao i verfenske irožnjačke naslage predstavljaju bočne izolatore ovog kompleksa, što uslovljava pojavu podzemnih voda u vidu pojedinačnih karstnih izvora. Smeđa zemljišta zauzimaju najveće površine teritorije opštine i raspoređena su u toni šuma i pašnjaka. Teritorija Opština Zubin Potok ispresecana je gustom hidrografskom mrežom stalnih i povremenih vodotoka zahvaljujući dosta velikim količinama padavina i geološkom sastavu zemljišta. Glavni recipijent slivajućih voda je reka Ibar u koju utiče 27 manjih i većih potoka, 18 sa leve i 9 sa desne strane reke.

KLIMA

Klimatske karakteristike Opština Zubin Potok odlikuju se svim specifičnostima planinsko-alpske klime, odnosno kraćim i svežim letima i dugim hladnim zimama sa velikom količinom padavina.